Gebruiksvoorwaarden van de site

De toegang tot de website www.sodexo.be (hierna "de Sodexo-website” genoemd) en het gebruik ervan zijn onderhevig aan het respecteren en onvoorwaardelijk aanvaarden van het geheel van bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen die in dit document zijn vervat. Het feit dat u deze website gebruikt, betekent dat u genoemde bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt.

1. Verantwoordelijke entiteiten

De website www.sodexo.be is eigendom van de naamloze vennootschap Sodexo Pass Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel Ravensteinstraat 36 en ingeschreven werd in het Handelsregister van Brussel onder het nummer 583.663 (BTW: BE 403.167.335) en van de naamloze vennootschap Sodexo Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel Ravensteinstraat 36 en ingeschreven werd in het Handelsregister van Brussel onder het nummer 359.998 (BTW: BE 407.246.778). Deze beide vennootschappen worden hierna “Sodexo” genoemd.

Het deel van deze website bestemd voor de verkoop van de Geschenkcheques® wordt echter beheerd onder de volledige verantwoordelijkheid van de naamloze vennootschap Special Event, een zustermaatschappij van Sodexo waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel Ravensteinstraat 36 en die in het handelsregister van Brussel werd ingeschreven onder het nummer 497.662 (B.T.W.: BE 432.079.174).

2. Gebruik van informatie - auteursrechten

Alle elementen uit de inhoud van deze website zijn beschermd door de auteursrechten waarvan Sodexo en/of haar leveranciers en partners titularis zijn.

"Sodexo" en andere merknamen en/of diensten die op deze website vermeld worden, zijn gedeponeerde merken van Sodexo of van haar zustermaatschappijen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sodexo mag u geen informatie, programma, product of dienst die u via deze website hebt gekregen, wijzigen kopiëren, doorsturen, verspreiden, vertegenwoordigen, reproduceren, publiceren, onder licentie in concessie geven, overdragen noch verkopen, en evenmin werken maken die afgeleid zijn van bovengenoemde elementen.

3. Informatie verspreid op de website

De informatie die op deze website wordt verspreid, is afkomstig uit betrouwbare bron. Sodexo kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig, exact en/of actueel is. De informatie, producten en diensten die in de website werden opgenomen, kunnen bovendien technische onjuistheden of typfouten bevatten. Sodexo of maatschappijen die onderdeel zijn van haar groep, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het eventueel onbehoorlijk, onjuist, obsoleet of onvolledige karakter van de informatie die op deze website wordt verspreid.

De informatie die op deze website wordt voorgesteld, kan in geen enkel geval worden beschouwd als een advies op het vlak van financiën of personeelsbeleid, noch als een aanbeveling van welke aard dan ook: de gegevens worden verspreid ter informatieve titel. Gelieve de bevoegde commerciële dienst te contacteren voor een specifiek advies afgestemd op uw eigen situatie.

De gebruiker hanteert die inlichtingen op eigen risico, oordeelkundig en kritisch, rekening houdende met zijn persoonlijke situatie. Enkel de gebruiker is meester over en aansprakelijk voor de verbintenissen die hij aangaat.

4. Verantwoordelijkheid van de gebruiker der diensten

4.1. Algemeenheden

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasystemen, van zijn modem, van zijn telefoonlijn alsook van zijn internettoegang.

4.2. Transacties

Een deel van deze website kan worden aangewend om producten en diensten van Sodexo of haar zustermaatschappijen aan te schaffen.

De gebruikers zijn er zich ten volle van bewust dat zij dit operationeel onderdeel zullen gebruiken als een goede huisvader en met respect voor de regels, wetten, reglementeringen en van kracht zijnde gebruiken.

Wanneer de gebruiker te maken krijgt met een probleem tijdens de verzending of bevestigingen van een bestelling, dan verbindt hij er zich toe Sodexo hiervan zo vlug mogelijk te verwittigen.

Wanneer er een wijziging voordoet van de administratieve gegevens die eigen zijn aan de gebruiker, dan verbindt deze zich er toe Sodexo hiervan binnen de 8 dagen na de wijziging te verwittigen.

5. Links en hyperlinks

Sodexo of één van haar zustermaatschappijen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het opnemen van hyperlinks naar websites van derden, die via haar website op het internet worden gepubliceerd.

Elke hyperlink naar de Sodexo-website vanaf een andere website, is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring, die volgens de regels schriftelijk en uitdrukkelijk bij Sodexo moet worden verkregen.

Het is bovendien ook mogelijk dat de Sodexo-website links bevat naar websites die door derden worden beheerd. Deze links worden alleen voor het gemak van de gebruiker aangeboden. Sodexo kan geen controle uitoefenen op deze websites, noch kan zij verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Het opnemen van die links betekent niet dat Sodexo of één van haar zustermaatschappijen de inhoudelijke elementen van die websites goedkeurt.

6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De toegang tot de site www.sodexo.be geldt als aanvaarding van de gebruikers voor de verwerking van hun persoonsgegevens voor de hieronder in punt 1 genoemde doeleinden. Sodexo (1000 Brussel Ravensteinstraat 36) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 inzake de Bescherming van de Privacy.

6.1 Doel van de verwerking van de persoonlijke gegevens

Sodexo zamelt persoonlijke gegevens in over de gebruikers die zich in verbinding stellen met de site www.sodexo.be, alsook over de personen die een inlichting inwinnen over haar diensten, en wel met de volgende bedoelingen:

Uw inschrijving op deze site, betekent dat u uw akkoord geeft voor de volgende voorwaarde:

"Ik geef Sodexo uitdrukkelijk toestemming om mijn persoonlijke gegevens mee te delen aan partners van Sodexo om mij te informeren over producten en diensten die door deze in de handel worden gebracht of met het oog op gepaste direct marketingacties, meer bepaald via elektronische post."

Het is echter toegestaan om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te weigeren en/of om het delen van deze gegevens aan partners voor direct marketingacties te weigeren. Om dit te doen, gelieve een aangetekende brief naar de dienst Customer Relations van Sodexo (1000 Brussel Ravensteinstraat 36) te sturen waarin u expliciet vermeldt dat u de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet wenst en/of dat u geen informatie, afkomstig van derden, wenst te ontvangen.

In geval van weigering van het ontvangen van informatie en/of de verwerking van persoonsgegevens door de gebruikers, kan de toegang tot de site of bepaalde functies van de site worden geweigerd.

6.2 Recht op toegang en verbetering

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan het adres van Sodexo (1000 Brussel Ravensteinstraat 36), kan een gebruiker die zijn identiteit aantoont, van Sodexo gratis schriftelijke mededeling krijgen van de hem betreffende persoonlijke gegevens en deze doen verbeteren indien ze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.

Wanneer de administratieve gegevens van de gebruiker zelf een wijziging ondergaan, dient deze Sodexo daarover te informeren in de loop van de maand waarin de wijziging gebeurt.

Voor meer informatie kan de gebruiker zich wenden tot het openbaar register dat beschikbaar is bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

6.3 Beveiliging van de verwerking van persoonlijke gegevens

Sodexo verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de gegevens van persoonlijke aard te beschermen, meer bepaald om te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

6.4 Gebruik van cookies

Er zullen één of meer cookies worden geplaatst op de harde schijf van computers die de site van Sodexo bezoeken. Een cookie is een bestandje dat door een geraadpleegde server van een gebruiker wordt verzonden en op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt geplaatst. De cookies die door de site van Sodexo worden verstuurd, slaan informatie op over het surfen op de site van Sodexo vanop de computer waarop de cookie wordt opgeslagen (geraadpleegde pagina's, datum en uur van de raadpleging enz.) en maken het mogelijk de opeenvolgende bezoeken van de gebruikers te identificeren.

In die optiek heeft Sodexo de toestemming nodig van de gebruiker voor de installatie van de cookies. Personen die de site van Sodexo bezoeken, kunnen het opslaan van cookies op elk moment weigeren door de opties van de surfprogramma's op hun computer te wijzigen (rubriek voorkeur onder Netscape en rubriek Internet Options onder Internet Explorer). Sodexo vestigt niettemin de aandacht van de gebruikers op het feit dat de toegang tot bepaalde diensten van de site van Sodexo in dat geval gestoord en zelfs onmogelijk kan zijn. Geen enkele cookie bevat informatie waardoor men contact met u zou kunnen opnemen per telefoon of e-mail.

6.5 Beleid inzake persoonlijke levenssfeer en geheimhouding

Sodexo behoudt zich het recht voor de informatie betreffende de boodschappen, zoals inhoud, herkomst en bestemming te controleren en te onderzoeken, wanneer zij redelijkerwijze mag denken dat die mededelingen geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op onwettelijke of ongeoorloofde activiteiten, of indien zij er het bevel toe kreeg van de bevoegde overheid. Behalve wanneer de controle wordt uitgevoerd op verzoek van de bevoegde overheid, mag Sodexo enkel berichten van openbare of niet vertrouwelijke aard controleren, dat wil zeggen informatie die zich op een webpagina, boodschappen die men op gespreksforums vindt of computermailings, zonder dat deze lijst volledig is.

Sodexo mag de maatregelen nemen die nodig zijn voor het goede beheer van het computersysteem. Daartoe mag ze zich toegang verschaffen tot alle mededelingen die in haar computersysteem zijn opgeslagen.

De gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord en zijn toegangscode geheim te houden. Het gebruik van identificatie-elementen gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van die elementen, moet de gebruiker Sodexo daarvan zo snel mogelijk verwittigen en die verwittiging per aangetekend schrijven bevestigen. De aansprakelijkheid van de gebruiker loopt pas ten einde op de dag die volgt op de dag waarop het aangetekend schrijven wordt ontvangen.

Sodexo mag persoonlijke informatie van de gebruikers mededelen op verzoek van een bevoegde overheid of te goeder trouw, wanneer zij meent dat zulks nodig is om:

7. Rekenhulpmiddel

De website stelt de gebruikers een aantal eenvoudig te gebruiken rekenhulpmiddelen ter beschikking waarmee ze een aantal bewerkingen kunnen uitvoeren.

Deze hulpmiddelen zijn enkel bedoeld om de gebruikers een idee te geven van de berekende waarden. De verkregen resultaten mogen nooit als zeker worden beschouwd. De gebruiker zal die berekeningen op eigen risico aanwenden. Hij zal meer bepaald aandacht moeten besteden aan de mogelijke gevolgen die een wijziging van de fiscale wetgeving kan hebben op de producten.

8. Beperking van de toegang

Sodexo behoudt zich het recht voor elke gebruiker eenzijdig en zonder waarschuwing de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van klaarblijkelijke schending van onderhavige bepalingen door een gebruiker.

9. Virusbescherming

Sodexo beschikt over veiligheidssystemen conform met de meest recente technologische ontwikkelingen voor de bescherming van deze website, van haar informatica- en telematicasysteem, van haar databasebestanden en van de uitwisseling van gegevens met de gebruikers. Een systeem voor de bescherming tegen gekende en detecteerbare virussen is eveneens in gebruik. Deze veiligheidssystemen worden regelmatig aangepast en up-to-date gehouden.

De verbintenis die Sodexo in dit opzicht aangaat, is slechts een middelverbintenis en mag in geen enkel geval beschouwd worden als een resultaatverbintenis.

Met uitzondering van grove nalatigheid of kwade trouw, kan Sodexo of één van de maatschappijen die onderdeel uitmaken van haar groep bijgevolg aansprakelijk worden gesteld voor nadelen, schade, onderbrekingen, fouten, diefstal, verlies, het vernielen of wijzigingen aan een gegevensbestand veroorzaakt ofwel door een illegale toegang van een derde met de bedoeling van deze derde om het informaticasysteem van Sodexo of een gebruiker te beschadigen, ofwel door een virus afkomstig van de website van Sodexo of die van een gebruiker.

10. Onderbreking van de toegang tot de dienst

Sodexo streeft ernaar met alle mogelijke middelen te harer beschikking de diensten op haar website toegankelijk te houden voor de gebruikers.

Sodexo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een panne van een machine, onderbreking van een lijn of van de stroom, inbraak, diefstal, een systeemfout of elke andere gebeurtenis die ontsnapt aan de degelijke controle, waardoor de voorgestelde diensten op de website ontoegankelijk of defect raken.

Sodexo is gemachtigd om zonder voorafgaand bericht de toegang tot de website of een deel ervan te onderbreken, meer bepaald wegens onderhoudswerken of updates van de site, of wegens een geval van overmacht, indien het risico ontstaat op misbruik of fraude of indien er een situatie zou ontstaan die men niet onder controle heeft, en dit zonder dat zij verplicht is een schadevergoeding te betalen voor de onderbreking van de toegang.

Sodexo zal er echter naar streven om haar gebruikers binnen een redelijke termijn te verwittigen van de onderbrekingen die zich zouden voordoen.

11. Berichtgeving

De berichtgeving i.v.m. op de website aangeboden diensten, per elektronische of gewone post, wordt geacht persoonlijk door de gebruiker ontvangen te worden.

12. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Sodexo behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en waarschuwing krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen.

13. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Sodexo-website wordt beheerd vanuit haar kantoor in Brussel en is onderhevig aan en wordt uitsluitend geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn alleen de Handelsrechtbanken van Brussel bevoegd.

14. Contact

Voor vragen of problemen omtrent deze website, gelieve contact op te nemen via 02/547.54.46.

Sodexo vraagt de gebruikers alle ongeoorloofde inhoud te signaleren, die verkrijgbaar zou zijn via deze diensten, zodat Sodexo de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wissen of ontoegankelijk te maken.

Contacteer ons Delen en andere acties