Gent, 24 februari 2017 - De aanbestedende overheid heeft bekendgemaakt dat de uitbating en de bewaking van het forensisch psychiatrisch centrum te Antwerpen toegewezen wordt aan het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent nv.

Het is een erkenning voor het werk dat in het eerste high security centrum in België geleverd wordt. Het zal de kwaliteit van zorg en de gelijke benadering van geïnterneerden ten goede komen. Om de patiënten van FPC Antwerpen op vlak van resocialisatie en re-integratie maximale slaagkansen te bieden, zal het centrum aansluiting zoeken bij het bredere veld van de (forensische) psychiatrie. Vanaf vandaag wordt alles in het werk gesteld voor een vlotte en snelle opstart.

“De beste zorg bieden aan de meest kwetsbare mensen die een delict pleegden en hen ondersteunen bij re-integratie”, dat was de drijfveer van het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent nv om zich voor de uitbating van het centrum te Antwerpen kandidaat te stellen. "We zijn overtuigd dat ons voorstel, dat gebaseerd werd op het werk dat in Gent verricht wordt, kwalitatief zeer sterk is. We zijn in de eerste plaats heel fier dat de gunning van het centrum te Antwerpen aan ons werd toegewezen; het is een mooie erkenning voor het harde en complexe werk dat onze medewerkers dagelijks verrichten! Het spreekt voor zich dat wij ons ten volle zullen engageren om ook voor het centrum te Antwerpen in een passend zorgtraject voor de verschillende doelgroepen geïnterneerden te voorzien; dit binnen het juiste kader wat veiligheid en bewaking betreft. Alle deelaspecten van de exploitatie zullen hierbij de behandeling, zorg en begeleiding van de patiënten maximaal ondersteunen. Het is een eer dit te kunnen doen vanuit het mooie gebouw dat uitkijkt over de Schelde en de prachtige Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen."

Eén exploitant voor beide high security centra zal in de eerste plaats de kwaliteit van zorg ten goede komen. Het primair proces is immers op basis van ervaring duidelijk. Daardoor kan er voor de uitbating van het centrum te Antwerpen van bij aanvang gefocust worden op de invulling van die elementen waarin het centrum te Antwerpen zich differentieert van dat te Gent. Daarnaast heeft de uitbating van beide centra door één partij als voordeel dat er geen fragmentatie is wat betreft de bejegening van geïnterneerden.

De doelstelling van FPC Antwerpen is uiteraard door- en uitstroom en succesvolle re-integratie van de patiënten. De visie op resocialisatie en re-integratie, de reeds gezette stappen en de lopende gesprekken inzake samenwerkingsverbanden met het bestaande zorglandschap bieden hiervoor een mooie startpositie. "Wij geloven dat de kwaliteit van zorg die aan de individuele patiënt geboden wordt, in grote mate samenhangt met de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden die worden uitgebouwd. De verschillende instellingen in de Belgische GGZ zijn voor ons dan ook bevoorrechte gesprekspartners."

De bewezen ervaring met de opstart van een high security centrum in België garandeert dan weer een snelle en efficiënte opstart voor het centrum te Antwerpen. Een eerste belangrijke stap hierin is het aanwerven van medewerkers. In FPC Antwerpen is plaats voor een paar honderd gemotiveerde krachten die elke dag alles in het werk willen stellen om kwalitatief hoogstaande en veilige zorg te bieden. Omdat het vinden van de juiste m/v op de juiste plaats essentieel is, kunnen geïnteresseerden vanaf vandaag terecht op www.fpcantwerpen.be.

Kortom, het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent nv maakt zich sterk dat zij voor de overheid een geschikte en betrouwbare partner is voor de uitbating van FPC Antwerpen, die kwaliteit van zorg combineert met een succesvolle bedrijfsvoering. De gedegen ervaring met een high security centrum, een sterk partnership met Securitas inzake bewaking én het leerrendement in FPC Gent zijn hierbij succes bepalende factoren.

Lees hier het volledige persbericht

Nu de beslissing inzake het dossier FPC Antwerpen is gevallen, wachten wij in eerste instantie het officiële schrijven van de overheid af. Op basis daarvan zullen wij ons vergewissen van de wettelijke verplichting aangaande een stand still periode, die in acht dient genomen te worden. Tot na deze periode zullen geen verdere mededelingen kunnen worden gegeven, noch vragen in verband met de toewijzing of de toekomstige werking van het centrum kunnen worden beantwoord. Nadien staan wij open voor vragen.

Contact

  • Sandra Vansteenkiste - Communication manager FPC Gent
  • 09/325 27 30 | 0491/71 99 67 | sandra.vansteenkiste@fpcgent.be
Retour à la liste
Contactez-nous Partage ouvert et autres actions